ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ:

Ταχυδρομικὴ διεύθυνση:

Ι. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΤΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ἀκριτοχώριο
623 00 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

τηλ. 2323 071 189
2323 071 036