Στὸν Σύλλογό μας σεβόμαστε τὴν ἰδιωτικότητά σας καὶ δεσμευόμαστε νὰ διασφαλίζουμε τὸ ἀπόρρητο καὶ τὴν ἐμπιστευτικότητα τῶν προσωπικῶν σας δεδομένων. Σὲ συμμόρφωση μὲ τὸν Γενικὸ Κανονισμὸ γιὰ τὴν Προστασία Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα χρειαζόμαστε τὴ συναίνεσή σας γιὰ νὰ σᾶς ἐνημερώνουμε. Ἐὰν δὲν ἐπιθυμεῖτε νὰ λαμβάνετε ἀνακοινώσεις τοῦ Συλλόγου μας, παρακαλοῦμε, νὰ μᾶς ἐνημερώσετε ἀποστέλλοντας σχετικὸ μήνυμα στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: filoixenofontos@yahoo.gr

Πληροφορίες Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στόν ἱστότοπό μας γιά τὴν διαχείριση τῶν περιόδων σύνδεσης, γιά τὴν παροχή ἐξατομικευμένων ἱστοσελίδων καὶ γιά τὴν προσαρμογή περιεχομένου ὥστε νὰ ἀντικατοπτρίζει τίς ἰδιαίτερες ἀνάγκες καὶ τά ἐνδιαφέροντά σας. Ἐπίσης τά cookies μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιά νὰ συντάξουμε ἀνώνυμες, ἀθροιστικές στατιστικές ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀντιληφθοῦμε πῶς τό κοινό χρησιμοποιεῖ τόν ἱστότοπό μας καὶ βοηθοῦν νὰ βελτιώσουμε τή δομή καὶ τὸ περιεχόμενό του. Δέν μποροῦμε νὰ ἐξακριβώσουμε σὲ καμία περίπτωση, τὴν προσωπική σᾶς ταὐτότητα ἀπὸ τίς πληροφορίες αὐτές.
Μπορεῖτε νὰ τροποποιήσετε τίς ρυθμίσεις τοῦ προγράμματος περιήγησης γιά νὰ ἀπορρίψετε ὁρισμένα ἤ καὶ ὅλα τά cookies.
Θά πρέπει ἐπίσης, νὰ γνωρίζετε ὅτι κάποιες λειτουργίες εἶναι διαθέσιμες μόνο μέσω τῆς χρήσης cookies καὶ ἐάν ἐπιλέξετε τὴν ἀπόρριψη τῶν cookies, αὐτές οἱ λειτουργίες ἐνδέχεται νὰ μήν εἶναι διαθέσιμες.

Ἀπολύτως Ἀπαραίτητα
Τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα cookies εἶναι οὐσιαστικής σημασίας γιά τὴν ὀρθή λειτουργία τοῦ ἱστότοπου, σᾶς ἐπιτρέπουν νὰ κάνετε περιήγηση καὶ νὰ χρησιμοποιήσετε τίς λειτουργίες του, ὅπως πρόσβαση σέ ἀσφαλείς περιοχές. Αὐτά τά cookies δέν ἀναγνωρίζουν τὴν ἀτομική σας ταυτότητα. Χωρίς αὐτά τά cookies, δέν μπορούμε νὰ προσφέρουμε ἀποτελεσματική λειτουργία τοῦ ἱστοτόπου μας.

Cookies Ἐπιδόσεων
Αὐτά τά cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά μέ τόν τρόπο ποὺ οἱ ἐπισκέπτες χρησιμοποιούν τόν ιστότοπο, γιά παράδειγμα, ποιές σελίδες ἐπισκέπτονται συχνότερα καὶ ἄν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων ἀπὸ ἱστοσελίδες. Αὐτά τά cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ἀνώνυμες πληροφορίες ποὺ δέν ταυτοποιοῦν κάποιον ἐπισκέπτη. Χρησιμοποιούνται ἀποκλειστικά γιά τὴν βελτίωση τῶν ἐπιδόσεων μίας ἱστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας
Αὐτά τά cookies ἐπιτρέπουν στόν ιστότοπο νά θυμάται τίς ἐπιλογές τοῦ χρήστη ὅπως τὸ ὄνομα χρῆστη ἤ τὴν περιοχή ὥστε νά παρέχει βελτιωμένες καὶ προσωποποιημένες λειτουργίες. Οἱ πληροφορίες ποὺ συλλέγουν αὐτά τά cookies εἶναι ἀνώνυμες καὶ δέν εἶναι δυνατόν νὰ παρακολουθήσουν τὴν δραστηριότητα τῆς περιήγησής σας σέ ἄλλους ἱστότοπους.