ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ:

Ταχυδρομικὴ διεύθυνση:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
630 87 ΔΑΦΝΗ

τηλ. 2377 023 249
φαξ. 2377 023 631

γιὰ θέματα φιλοξενίας: arhontariki@imxenophontos.gr

Ιστοσελίδα Ιεράς Μονής: https://www.imxenophontos.eu/