ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν. ΙΩΝΙΑ:

Ταχυδρομικὴ διεύθυνση:

Ι.ΜΕΤΟΧΙΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 22
142 34 Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 210 27 10 505