Περί Κοροναϊοῦ

ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου Ἱ.Μ.Ξενοφῶντος

Ἀρχιμ. Ἀλεξίου

 

Τὴν πανδημία τοῦ κοροναϊοῦ, ἀνεξάρτητα τῆς προελεύσεώς του, τὴν θεωρῶ μία δοκιμασία στὸ ἀνθρώπινο γένος κατὰ παραχώρησι Θεοῦ. Παραχώρησι δὲν σημαίνει θέλησι, ἀλλὰ ἀνοχή.

Ἔτσι, βρεθήκαμε ὅλοι ἐνώπιον μιᾶς ὀδυνηρῆς πραγματικότητος, νὰ μετροῦμε καθημερινὰ δεκάδες νεκρούς, πρόσωπα προσφιλῆ καὶ ἀγαπητά.

Διάφορες φωνές, θέλησαν νὰ ἑρμηνεύσουν τὸ φαινόμενο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προέλθει σύγχυσι καὶ διχασμὸς στὸν κόσμο.

Οἱ θεσμικοὶ φορεῖς ἐγκαίρως μᾶς ἐνημέρωσαν γιὰ τὴν πορεία τῆς νόσου καὶ τὰ μέσα ἀντιμετωπίσεώς της.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς ἕνα θέμα ὑγείας μεταβλήθηκε ἀπὸ μερικούς, σὲ κριτήριο πίστεως. Τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἡ κορυφὴ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπ᾿ ἀρχῆς δήλωσε πὼς ἀπὸ τὸν ἰὸ δὲν κινδυνεύει ἡ πίστι μας, ἀλλὰ κινδυνεύουν οἱ πιστοί, καὶ μᾶς προσκάλεσε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν νόσο ἐφαρμόζοντας τοὺς κανόνες τῶν εἰδικῶν καὶ κάνοντας τὸ ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο καὶ πρῶτος τὸ ἔπραξε.

Ἐπίσης, καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπεφάνθη, προτρέποντας τοὺς πιστοὺς νὰ ἐμβολιαστοῦν. Τὸ αὐτὸ καὶ οἱ κρατικοὶ φορεῖς, ποὺ ἔχουν τὴν ἄμεσο εὐθύνη γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν.

Δυστυχῶς, ἀπέναντι στὶς συνετὲς καὶ ὑπεύθυνες φωνὲς τῶν ἁρμοδίων ἀντιτάχθηκαν οἱ ἀνεύθυνες φωνὲς διαφόρων, διχάζοντας τὸν λαό, μὲ συνέπεια νὰ χάνονται ψυχὲς προώρως καὶ νὰ διαιωνίζεται ὁ ἰὸς μὲ τὶς μεταλλάξεις του, ἐφόσον εὑρίσκει ἔδαφος ἀνοχύρωτο.

Ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι καθολικὸς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, Χριστιανοὺς καὶ μή. Ποιὸς λοιπὸν ὁ λόγος νὰ μεταδίδεται, ὅπως διακηρύττουν μερικοί, ὁ ἀντί­χριστος, στοὺς μουσουλμάνους, στοὺς ἰνδουϊστές, στοὺς εἰδωλολάτρες, παντοῦ;

Καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὑπάρχουν φωνὲς ἀνυπακοῆς στὰ κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐπιστήμης, δυστυχῶς, καὶ θρηνοῦμε καὶ ἐδῶ ἀπώλειες.

Ἡ Ἐκκλησία συνοδικὰ ἀποφαινομένη, δὲν κάνει λάθος. «Κρατείτω ἡ γνώμη τῶν πολλῶν.»

Λυπούμεθα ποὺ ἕνα θέμα ὑγείας τὸ ἀνήγαγαν σὲ δογματικὸ θέμα, γιὰ νὰ λέγουν μερικοὶ πὼς ὅσοι ἐμβολιασθοῦν, δὲν θὰ σωθοῦν… Πόσο βλαπτικὴ καὶ ἐπιπόλαια κρίσι!

Ἡ θεία Χάρις μὲ τὶς ταπεινὲς καὶ ἐγκάρδιες προσευχὲς τῶν πιστῶν, καὶ ἡ ὑπακοή μας στὶς προτροπὲς τῶν ὑπευθύνων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας μας, θὰ φέρουν τὸ ποθούμενο τέλος τῆς θανατηφόρου αὐτῆς πανδημίας, ποὺ μαστίζει τὸν πλανήτη μας.

Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ὅπως γιὰ κάθε ἀσθένεια σωματικὴ καταφεύ­γουμε στὸν ἰατρὸ καὶ ἀκολουθοῦμε τὴν θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ μᾶς δίδει, γιατὶ ὄχι καὶ στὸν ἰὸ αὐτὸ ποὺ ἀποδεκατίζει τόσες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, νὰ μὴ χρησιμοποιήσουμε τὸ φάρμακο ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς διὰ τῆς ἐπιστήμης, γιὰ νὰ περιορίσουμε τὴν ἐπέλαση τῆς πανδημίας;

«Στῶμεν καλῶς» ἀδελφοί, καὶ μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ τί λέγει ὁ Κύριος διὰ μέσου τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὄχι τῶν μεμονωμένων ἀνευθύνων φωνῶν.

 

Ἰανουάριος 2022