Σύμφωνα μέ τό Καταστατικό τοῦ Συλλόγου ἡ ἐγγραφή γίνεται μέ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. μετά ἀπό αἴτηση τοῦ ἐνδιαφερομένου καί πρόταση δύο τακτικῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου.


* Ὅλα τὰ πεδία εἶναι ἀπαραίτητα.

Παρακαλῶ νὰ ἐγκρίνετε τὴν ἐγγραφή μου στὸ Σύλλογο τῶν Φίλων τῆς Ι.Μ. Ὁσίου Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους “Ὁ ΟΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ”.

Δηλώνω ὅτι ἔλαβα γνώση τοῦ καταστατικοῦ του Συλλόγου σας καὶ τὸ ἀποδέχομαι ἀπολύτως.
Ἐπίσης δηλώνω (σύμφωνα μέ τὸν ἰσχύοντα Κανονισμὸ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων) ὅτι συμφωνῶ μὲ τὴν τήρηση τῶν προσωπικῶν μου στοιχείων στὰ ἀρχεῖα τοῦ Συλλόγου σας γιὰ ἐνημέρωση καὶ ἐπικοινωνία μαζί μου, ἐκτὸς ἂν μὲ νεώτερη αἴτησή μου ζητήσω τὴ διαγραφή μου.

Μὲ ἐκτίμηση
Ὁ αἰτῶν