ΤΑΠΕΙΝΗ ΔΕΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΝ ΟΥΚΡΑΝΙᾼ

 

«Ὡς Οἰκτίρμων, Κύριε, σπλαγχνίσθητι ἐπὶ τὸν λαόν Σου· ὡς μακρόθυμος διαλλάγηθι, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς»!

 

Μὲ πόνο ψυχῆς καὶ συνοχὴ καρδίας βιώνουμε τὰ φοβερὰ συμβαίνοντα εἰς τὴν Ὀρθόδοξο χώρα τῆς Οὐκρανίας.

Ἕνας λαὸς φιλόθρησκος καὶ φιλόθεος, εὐγενής, προοδευτικὸς καὶ φιλειρηνικός, ἀπειλεῖται ἐν μέσῳ τοῦ 21ου αἰῶνος, καὶ εἰς τὴν δημοκρατικὴ καὶ πολιτισμένη Εὐρώπη!

Ὁλονυκτίως καὶ μὲ βαθεία θλίψι διὰ τὴν ἐνσκήψασα συμφορά, γονυκλινῶς ἱκετεύουμε τὴν Δέσποινα τοῦ κόσμου, τὴν Παναγία Μητέρα μας, ὅπως σπεύσει εἰς τὴν κατάπαυσι τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου, ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός, καὶ χαρίσει τὴν εἰρήνη, ποὺ ἀποτελεῖ θεῖον δώρημα, διὰ νὰ ἐπιδοθοῦν οἱ λαοὶ εἰς ἔργα εὐποιΐας, πολιτισμοῦ, ἀγάπης καὶ εἰρηνικῆς συνυπάρξεως.

«Στενάζοντες κράζομεν, γόνυ κλίνοντες εἰς γῆν, χεῖρας εἰς ὕψος αἴρομεν· ἐξημάρτομεν, Δέσποινα, εἰς Θεόν»!

Αἱ πολλαὶ ἁμαρτίαι μας καὶ ἡ ἀλαζονία τοῦ βίου ἔφεραν τοῦ πολέμου τὴν ὀργή, ποὺ ἀφήνει μόνον συντρίμια, ἀπώλειες ἀνθρώπων, πρόσφυγας καὶ μίση ἀθεράπευτα! Βυθίζεται ἕνας κόσμος ἀθῶος εἰς πέλαγος ἀπελπισίας καὶ συμφορᾶς!

Κοσμοσώτειρα Βασίλισσα πανύμνητε, λύτρωσε τοὺς δεινοπαθοῦντας ἀδελφούς μας ἀπὸ τοῦ πολέμου τὰ δεινά, καὶ φώτισε τοὺς ἐν ἐξουσίᾳ ὄντας ἄρχοντας ὅπως σωφρόνως καὶ δικαίως ὁδηγήσουν τοὺς χειμαζομένους λαοὺς εἰς κατάπαυσι τοῦ πολέμου καὶ εἰρήνη ἀκαταμάχητο!

Ἡ κανδήλα τῆς Παναγίας μας Ὁδηγητρίας καὶ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου  καίει ἀκοίμητα, ταπεινὴ δέησις διὰ τὴν κατάπαυσι τοῦ πολέμου, μὲ τὶς ἅγιες πρεσβεῖες Τους!

 

«Ἐπουράνιε Βασιλεῦ… τὴν πίστιν στήριξον, τὰ ἔθνη πράϋνον, τὸν κόσμον εἰρήνευσον. Τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα καλῶς διαφύλαξον». Ἀμήν. Ἀμήν. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Ἀλέξιος

Καθηγούμενος Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος

4.3.2022