20.06.2021 Εἰς τὴν ἐορτὴν τῆς Πεντηκοστῆς

ΜΗΝΥΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος

Ἀρχιμ. κ. Ἀλεξίου

 

«Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον»!

Τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, πραγματώνεται ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρὸς τοὺς Ἁγίους Αὐτοῦ Μαθητὰς καὶ Ἀποστόλους: «Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς· ἄλλον Παράκλητον πέμψω ὑμῖν…»

Αὐτὸ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, τὸ «προϊὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ δι᾿ Υἱοῦ ἐνδημῆσαν» εἰς τὸ κόσμον, ὁδηγεῖ τὴν Ἐκκλησίαν εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, τελεῖ τὰ Μυστήρια, ἁγιάζει τὸν κόσμο, συγχωρεῖ τὶς ἁμαρτίες μας, καινοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν κτίσι ὅλη!

Εἶναι ὁ Παράκλητος στὶς θλίψεις μας καὶ τοὺς πειρασμούς, τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν, ὁ ἀλάνθαστος ὁδηγὸς στὴν ἐν Χριστῷ ζωή· εἶναι ἡ σφραγὶς τῆς αἰωνίου ζωῆς ποὺ ἐλάβαμε τὴν ἡμέρα τῆς ἀναγεννήσεώς καὶ ἀπολυτρώσεως μας, τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Εἶναι ἡ ζωοποιὸς δύναμις ποὺ μᾶς καθαίρει καὶ ἁγιάζει καὶ μᾶς ἀξιώνει νὰ μετέχουμε τοῦ θείου Φωτός.

Ἡ καθημέραν προσευχή μας στὸ Πανάγιον Πνεῦμα, καὶ ἡ παράκλησίς μας «ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον Ἀγαθέ, τὰς ψυχάς ἡμῶν» ἂς μὴ μᾶς ἀφήνει ἀπράκτους, ἀλλὰ ἂς συνοδεύεται ἀπὸ ἐνεργητικότητα, ὅπως μὲ τὰ ἔργα μας καὶ τὴν ἀναστροφή μας νὰ μὴ λυποῦμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀλλὰ νὰ δοξάζεται τὸ πανάγιο ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἀμήν!