Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος

 

«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»

Μήνυμα Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος Ἀρχιμ. Ἀλεξίου, ἐπὶ ἐνάρξει Μ.Ἑβδομάδος

Φθάσαντες, ἀδελφοί μου, τὸ σωτήριον Πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἂς δοξολογήσουμε τὴν ἄπειρο φιλανθρωπία Του, προσκυνοῦντες τὰ Ἄχραντα Πάθη Του καὶ αἰτοῦντες τῶν πταισμάτων μας τὴν ἄφεσι.
Ὅλο τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ ἀποβλέπει εἰς τὴν ἀποκατάστασι τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου καὶ τῆς κτίσεως.
Ἡ πορεία τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸ πραιτώριο εἰς τὸν Γολγοθᾶ, πορεία ἀγάπης καὶ θυσίας μοναδικῆς, μαρτυρεῖ τὸ πόσον ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο ὥστε νὰ στείλει τὸν Υἱό Του γιὰ νὰ μᾶς ἐξαγοράσει «τῷ τιμίῳ αὐτοῦ αἵματι» ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου καὶ τῆς ἀποστασίας μας.
Μᾶς ἀσφάλισε ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ μᾶς παρέχει ζωὴν αἰώνιον καὶ τὸ μέγα Του ἔλεος, ἐφ᾿ ὅσον ζοῦμε ἐν μετανοίᾳ, πίστει καὶ ἀγάπῃ!
Στὶς ζοφερὲς αὐτὲς ἡμέρες, τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου καὶ τῆς θανατηφόρου ἐπιδημίας, ποὺ διερχόμεθα, ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ἂς εἶναι ἡ καταφυγή μας καὶ ἡ ἔμπνευσί μας γιὰ θυσιαστικὴ ἀγάπη, προσευχὴ καὶ ὑπομονή.
Ὅλοι ἐπιδιώκουμε καὶ ἀπαιτοῦμε τὴν ἀγάπη. Ἂς τὴν προσφέρουμε, γιὰ νὰ λαμβάνουμε· ἄλλωστε, δίδοντας, παίρνει κανείς· αὐτὸς εἶναι πνευματικὸς νόμος.
Ὁ Κύριος κενοῦται συνεχῶς, καὶ μᾶς προσκαλεῖ νὰ τοῦ παραδώσουμε τὶς ἁμαρτίες μας! Ἐπιθυμεῖ νὰ μᾶς λευκάνει μὲ τὴν ἁγιαστική του θυσία, ἡ ὁποία ἀναιμάκτως προσφέρεται διηνεκῶς «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον».
Ὁ λόγος τοῦ Σταυροῦ, ἔργο θυσίας καὶ ἀγάπης, ἔμπνευσις καὶ καθοδήγησις εἰς τὴν «καινὴ κτίσι» τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.
«Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶμεν…»! Ἡ ἱερὰ αὐτὴ προτροπὴ τοῦ θείου ὑμνογράφου μᾶς ὑποδηλώνει τὸν τρόπο ποὺ θὰ καταστοῦμε μέτοχοι τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Πάθους, καθαίροντες ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἀσκήσεως, ἵνα τύχουμε καὶ τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως, τώρα καὶ εἰς τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Προσκυνοῦντες τὰ ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Ταφή Του, ἂς ἀναφωνήσουμε ἐπὶ τῇ λαμπρᾷ Ἀναστάσει Του: «Κύριε, δόξα σοι»!