Κοίμησις τῆς Θεοτόκου

 

Ἀκολουθίες στό Μετόχι μέ τόν π. Ἐπιφάνιο Παντοκρατορινό, ἐπί τῇ λαμπρᾶ θεομητορικῇ ἑορτῇ τῆς πανσέπτου Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεώς Της.

“Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι ἐν σοί Παρθένε ἄχραντε, παρθενεύει γάρ τόκος, καί ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετά τόκον Παρθένος, καί μετά θάνατον ζῶσα, σώζεις ἀεί Θεοτόκε τήν κληρονομίαν Σου”.

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα !!

Εἰς τόν ἐσπερινόν …

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε ….

Ὄρθρος, Ἀρτοκλασία καί Θεία Λειτουργία

Ἀπό τό καθιερωμένο κέρασμα καί συζήτηση στό φιλόξενο Ἀρχονταρίκι τοῦ Μετοχίου